2 av 3 vuxna cyklister struntar i cykelhjälmen!

Cyklisterna är idag den mest utsatta trafikantgruppen. Det blir allt säkrare att vara bilist i Sverige. Mycket beroende på så kallade 2+1 vägar med mittseparering och en allt intensivare utveckling av säkrare bilar. För cyklisterna har utvecklingen stått still. Trots att de idag är farligare att cykla än att köra bil använder enbart var tredje vuxen cykelhjälm.

- För mig är det självklart att använda cykelhjälm eftersom jag vet hur oskyddat huvudet är och vad det kan få för konsekvenser vid en trafikolycka. En grundförutsättning för ökad säker cykling är cyklistens egen vilja att skydda sig och använda cykelhjälm. Dessutom borde myndigheter och kommuner göra mer för att öka säkerheten för landets cyklister. De punkter där man blandar bilar med oskyddade trafikanter är mest kritiska, säger Monica Green, ordförande NTF.

NTF har genomfört mätning av cykel- och mopedhjälmsanvändningen i landets alla kommuner under första halvan av 2013. Totalt har 95 936 cyklister och 6 460 mopedister observerats. Man kan konstatera att det är långt kvar till målet 2020 då 70 procent av cyklisterna ska använda hjälm. Det finns stora skillnader både geografiskt och om man tittar på ålder. I gruppen barn till och med 12 år är hjälmanvändningen i riket 82 procent medan användningen i gruppen 13 – 15 år bara är 29 procent för riket.

Cyklisterna i Stockholms län ligger i topp med 66 procent. I Örebro län når man upp till 34 procent. Delar man upp denna siffral ser man att bland vuxna cyklister ligger användningen på 15 procent medan siffran för barn är 54 procent. I gruppen barn till och med 12 år är hjälmanvändningen i länet 95 procent medan användningen i gruppen 13 – 15 år är 37 procent.

Hjälmanvändningen bland mopedisterna ser bättre ut och där är vi inte långt ifrån målet 2020. I NTF:s mätning 2013 är användningen 98 procent och målet år 2020 ligger på 99 procent.

Varje år skadas mer än 2 500 cyklister så svårt att de måste tillbringa minst ett dygn på sjukhus. Hittills i år har 15 personer i landet omkommit i cykelolyckor. 4 personer har omkommit i mopedolyckor under samma period.

Riksdagen beslutade 2009 om ett etappmål för trafiksäkerheten där antalet dödade ska halveras och antalet allvarligt skadade minska med en fjärdedel fram till år 2020. Det motsvarar att max 220 personer ska dödas i vägtrafikolyckor 2020. För att nå detta mål krävs det att alla som vistas i trafiken medverkar och för cyklisterna handlar det främst om att ta på cykelhjälmen.

Kontaktpersoner:
Monica Green, ordförande NTF, 070-530 42 10

Frågor rörande undersökningen:
Erik Risberg, NTF, 070 -330 10 95


2013-08-30