Få förolyckade januari – juni i Örebro län

Under första halvåret i år omkom fyra personer i vägtrafiken i Örebro län, vilket är lika många som samma period förra året. Det är en siffra som därtill understiger antalet för 2011, då sju personer förolyckades under motsvarande tidsperiod. Ser vi till antalet svårt skadade är antalet 35 för innevarande år jämfört med 49 för perioden januari – juni 2012.

Medelantalet omkomna i Örebro län för perioden under de senaste fem föregående åren är fem personer och för svårt skadade 30.

För hela landet har 118 personer omkommit under första halvåret 2013 och 1 245 skadats svårt i vägtrafikolyckor. Under motsvarande period i fjol omkom 117 samt skadades svårt 1 444 personer. Det innebär en ökning med 1 respektive en minskning 14 procent.

- De låga dödstalen ser jag som mycket positivt, säger chefskonsulent Erik Risberg på NTF. De två senaste årens relativt låga siffra ser jag som ett tecken på att det uthålliga och långsiktiga trafiksäkerhetsarbetet bär frukt. Trenden är att det totala antalet dödade i trafiken successivt minskar.

Som anledning till det allt lägre antalet förolyckade kan framhållas anpassade hastigheter på vägnätet, säkrare fordon och vägar men även bättre utbildning och polisens proaktiva arbete när det gäller nykterhet.


2013-08-12